มจธ.ขึ้นอันดับ 1 ม.วิจัยไทย จัดอันดับโดย Times Higher Education

มจธ.ขึ้นอันดับ 1 ม.วิจัยไทย จัดอันดับโดย Times Higher Education

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  Times Higher Education สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกจากอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ล่าสุดได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี 2023 “THE World University Rankings 2023” มจธ.มีผลงานที่ยอดเยี่ยม ทำให้ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในไทย โดยอยู่ในอันดับ 801-1000 ของโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยในไทยอีก 3 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

รศ.ดร.สุวิทย์กล่าวอีกว่า การจัดอันดับ THE World University Rankings 2023 มจธ.มีคะแนนรวม 32.7 สูงสุดของทุกมหาวิทยาลัยในไทย โดยได้รับการประเมินตามตัวชี้วัดใน 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ คุณภาพการสอน 18.4 คะแนน คุณภาพงานวิจัย 18.6 คะแนน งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง 57.0 คะแนน ความเป็นสากล 36.0 คะแนน และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม 71.8 คะแนน โดยมีผลคะแนนที่โดดเด่นของด้านคุณภาพงานวิจัย งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง และด้านภาพรวมความเป็นสากล ที่มีผลคะแนนที่ดีขึ้นจากปี 2022 ทั้งนี้ คุณภาพการสอน และคุณภาพงานวิจัย มาจากการสำรวจความมีชื่อเสียงเป็นองค์ประกอบหลัก โดยสำรวจความมีชื่อเสียงด้านการสอน 15% และด้านการวิจัย 18% ซึ่ง มจธ.ได้คะแนนในส่วนนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนัก จึงจะต้องสร้างกลไกให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักที่กว้างขวางขึ้น พร้อมกับการพัฒนา ผลักดัน และสนับสนุน ทั้งในด้านการสอน และงานวิจัย ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

การศึกษา

“มจธ.มีเป้าหมายที่จะเป็น The Sustainable Entrepreneurial University มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ และด้วยภารกิจหลักข้อหนึ่งของ มจธ.คือการวิจัย และนำองค์ความรู้และผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และสังคมโลก การเรียนการสอนของ มจธ.จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้ได้ทักษะที่คิดเป็น ทำได้ มีความสามารถ แก้ไขปัญหา ทำงานวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมได้” รศ.ดร.สุวิทย์กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอันดับ THE World University Rankings ในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในไทยอยู่ในอันดับโลก 18 แห่ง ประกอบด้วย มจธ., มม., จุฬาฯ, มฟล., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามลำดับ